top of page

Yhteisten suunnittelupalaverien ja aiempien kokemustemme pohjalta rakensimme tiiviisti aikataulutetun työpajan, jossa kaikilla oli mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda ajatuksensa ja ideansa esille. Hyödynsimme lähestymistavassa ns. "yksin yhdessä" -menetelmää, joka minimoi keskustelun, mutta maksimoi ajatusten ja ideoiden yhteisen käsittelyn ja jakamisen. Tämän lähestymistavan olimme todenneet useasti äärimmäisen tehokkaaksi erityisesti silloin, kun aikaa oli vähän ja tuloksia tuli saada aikaiseksi.

Kommunikointi hoidettiin Teams-kokouksen kautta. Varsinaisen työpajatyöskentelyn ympäristönä toimi puolestaan Miro. Miro on ns. "digitaalinen valkotaulu", ja se toimii erinomaisesti yhteiskehittämisen palvelualustana. Valmistelimme myös kevyen ennakkotehtävän, jonka avulla osallistujilla oli mahdollisuus tutustua digitaaliseen ympäristöön jo ennen varsinaista työpajaa. Fasilitoinnin ja työskentelyn sujuuvuuden varmistamiseksi varasimme työpjaan kahden ammattilaisemme työpanoksen.

Työpaja onnistui erinomaisesti, asiakas oli tyytyväinen työpajan toteutukseen, kerättyyn aineistoon ja tuloksiin. Saimme lyhyessä ajassa kerättyä tavoitteen mukaisesti runsaasti tietoa, ajatuksia sekä kirjattua kriittisiä kehittämiskohtia, ideoita ja keskeisiä strategisia toimia.

 

Kokosimme työpajan materiaalit yhteen ja jalostimme tuotosten pohjalta visualisoidun yhteenvedon ja kiteytyksen tilaajan käyttöön. Työpajan aineiston, tulokset ja yhteenvedon toimitimme työpajan jälkeen. Osallistujat koostuivat pääasiassa Kuopion ja Pohjois-Savon alueen yritysten ja julkisorganisaatioiden johtotason henkilöistä.

”Hyvä tapa prosessoida. Menetelmä on hyvä."
"Paljon kotiin vietävää tästä keskustelusta."
Työpajaan osallistujat
Kiitos erinomaisesti fasilitoidusta työpajasta! Miro toimi hienosti ja materiaalia saatiin paljon.
Eeva Lehtomäki, Kuopion kaupunki

Invest & Grow in Kuopio region -strategiatyöpaja

Suunnittelimme ja fasilitoimme Kuopion kaupungin Invest and Grow in Kuopio Region -hankkeelle etätyöpajan strategisen päätöksenteon tueksi. Työpajan tavoitteena oli kerätä keskeisten sidosyhmien ajatukset hankkeen ajalta yhteen sekä ideoida ja suunnitella strategiset suuntaviivat ja toimet tulevaisuuden kehittämistä ja jatkohankkeita silmällä pitäen.

Asiakas | Kumppani

Kuopion kaupunki, Business Kuopio

Vuosi

2020

Oman haasteensa työpajan järjestämiseen loi korona-ajan mukanaan tuomat fyysiset välimatkat: työpaja tuli hoitaa täysin etäyhteyksien välityksellä. Myös työpajalle varattu aika oli haasteellinen. Keskeisten sidosryhmien aikataulu oli tiukka ja aikaa varsinaiselle yhteiselle työskentelylle oli allokoitu kaksi tuntia. Jotta ihmisten ajatukset ja ideat saataisiin esiin ja tuloksia aikaiseksi, oli työpaja suunniteltava huolella. Yhdessä tilaajan kanssa käytyjen ennakkopalaverien pohjalta varmistimme, että työpaja täytti seuraavat kriteerit:

  • käytetyt menetelmät edistävät työpajan tavoitteita,

  • työpajan juoksutus on tehokasta ja suoraviivaista,

  • digitaalisen työskentely-ympäristön on helppokäyttöinen ja työskentelyä tukeva,

  • työpajan fasilitointi mahdollistaa osallistujien osallisuuden, ideoiden, ajatusten ja näkemysten vaihdon sekä omatoimisen työskentelyn.

bottom of page