top of page

Kehitysprosessiin osallistui eri päivien aikana yhteensä kuuden henkilön ydintiimi, joka muodostui yrityksen keskeisistä päätöksenteosta, asiakasymmärryksestä, kehittämistyöstä sekä myynnistä ja markkinoinnista vastaavista henkilöistä. Ennen varsinaisia työpajoja keräsimme ymmärrystä mm. kilpailutilanteesta, teknisistä ratkaisuista ja asiakastarpeista.

 

Yhteiskehittäminen toteutettiin kahden tehokkaan työpäivän aikana. Kävimme läpi keskeiset tavoitteet, haasteet sekä ratkaistavat kysymykset. Esimerkkien ja idealuonnostelun avulla tiimi kehitti nopeasti useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Työpajapäivien lopputuotoksena oli jalostettu ja kiteytetty konseptikuvaus yrityksen tulevaisuuden vinssituoteperheestä . Näiden työpajapäivien jälkeen tarinallistimme ja visualisoimme konseptin vielä yrityksen niin sisäiseen kuin ulkoisen myynnin- ja markkinoinnin käyttöön sopivaksi esitemateriaaliksi.

Kokonaisuudessaan prosessi vietiin läpi noin kahden viikon aikana. Työaikaa tiimiltä kului noin 3-4 työvuorokautta lisättynä Kirnun työpanoksella. Tiiviin kehitysprosessin lopputuloksena oli kiteytetty ja visualisoitu konseptikuvaus yrityksen uudesta vinssituoteperheestä. Prosessi toteutti asetetut tavoitteet ja kehitystyötä ohjaavan tarkoituksen lisäksi prosessissa tuotetut materiaalit toimivat erinomaisesti myös yrityksen viestinnän, myynnin ja markkinoinnin apuvälineenä.

”Kirnun tapa toimia ja saada ihmiset hiljentymään asian äärelle sekä kaivaa hiljainen tieto ryhmän jäsenistä ulos ja lopulta kiteyttää kaikki työryhmätyöskentelyn data konseptiksi oli meidän projektissa ensiarvoisen tärkeää. Selkeä ja ammattitaitoinen projektin läpivienti rauhoitti myös maksajaa ja lopulta tulokset olivat sangen selkeitä ja mikä parasta, koko tuoteperheen suunnittelua yli vuosien ohjaavaa. "
Ilkka Kuuuramaa, Farmi Forest Oy

Winch 360 -konsepti

Autoimme Farmi Forest Oy:a strategisen tuotekehitysprojektin toteuttamisessa. Projektin tavoitteena oli uudistaa ja vahvistaa konseptikehityksen avulla yritykselle tärkeää vinssituoteperhettä. 

Asiakas | Kumppani

FarmiForest Oy

Vuosi

2020

Projektin kehittämisen ajureina toimivat niin liikevaihdon, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen kuin valmistettavuuden ja skaalautuvuuden edistäminen. Erilaisia kehittämistarpeita oli syntynyt myös mm. regulaatioihin ja asiakastarpeisiin liittyen. Haasteena oli saada kerättyä moninaiset ideat ja ajatukset yhteen ja kiteyttää niistä yhteinen näkemys sekä tulevaisuuden tekemisen suunta. Yrityksen johdon kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päätimme suunnitella tehokkaat ja nopeat yhteiskehittämisen työpajat, joiden tavoitteena oli kiteyttää näkemys uudesta vinssituoteperheestä konseptitasolle. Jotta pystyimme varmistumaan tuotosten ja tulosten aikaansaamisesta sekä resurssien tehokkaasta käytöstä annetun aikataulun puitteissa, päädyimme soveltamaan tarkoitukseen Design Sprint -työpajakokonaisuutta. 

bottom of page