top of page

Hankkeen aikana kokeilukehitimme useita erilaisia toimintamalleja ja prosesseja varhaiskasvatuksen ruokailun ja ruokakasvatuksen edistämiseksi. Näiden mallien ja työkalujen yhteinen punainen lanka oli ihmiskeskeinen – ja erityisesti tässä hankkeessa lanseerattu ns. ”lapsikeskeinen” ajattelu: kaikkien toimien taustalla tuli olla pyrkimys positiivisiin muutoksiin ja vaikutuksiin lapsen tasolla/arjessa.
 

Erilaisissa yhteiskehittämistyöpajoissa kerättyjen tarpeiden, haasteiden ja kehittämisideoiden pohjalta kehitetyt ratkaisumallit kiteytetiin konsepteiksi ja kokeiluiksi. Nämä konseptit hiottiin kokeilujen, palautteiden, oppien ja kokemusten avulla työkaluiksi ja toimintamalleiksi, joiden avulla kuntatoimijat voivat kehittää ruokailua ja ruokakasvatusta organisaatioidensa toiminnassa ja arjessa.

Kehittämishankkeen konkreettiseksi lopputuotokseksi toteutimme seitsemän (7) erilaista tomintamallia ja työkalua ruokakasvatustyön ja ruokailun kehittämisen avuksi kunnissa. Kokonaisuuteen kuului työkalu- ja toimintamallikohtaiset esitemateriaalit sekä yhteinen, kokonaisuutta kuvaava kansilehti. Esitteissä kuvattiin ja visualisoitiin mikä kukin työkalu-/toimintamalli on, kenelle se on tarkoitettu, mitä hyötyjä ja etuja sen käytöstä on, miksi ja mihin tarkoitukseen se on kehitetty sekä miten sitä tulisi soveltaa käytäntöön. Esitemateriaaleissa kuvattiin myös esimerkkejä ja kokemuksia käytännön toteutuksista sekä esitettiin referenssit ja linkit varsinaiseen työkaluun ja/tai mahdolliseen lisätietoon tai -resurssiin.  

Ruokakunta
-kehittämishanke

Kirnu Kreativ oy toimi STM:n rahoittamassa Ruokakunta-hankkeessa muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun asiantuntijoina. Hankkeen tavoitteena oli edistää ja kehittää varhaiskasvatuksen ruokailua ja ruokakasvatusta kunnissa (3 maakuntaa, 12 kuntaa). Kirnu vastasi muotoilulähtöisen kehittämisen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Ohjasimme ja mentoroimme hankkeen toimijoita kehittämistyössä, autoimme kehitettävien työkalujen ja toimintamallien kiteyttämisessä ja visualisoimme hankkeen lopputuotokset.

Asiakas | Kumppani

Itä-Suomen yliopisto

Sydänliitto

Vuosi

2019-2021

Covid-19-pandemia muodosti haasteen kehittämistoimien läpivientiin. Monitoimijaisen ja maakuntarajan ylittävän toimijaverkoston vuoksi olimme kuitenkin varautuneet ”etäilyyn” hyvin: mm. kehittämistyöpajat, seminaarit ja verkoston säännöllinen yhteydenpito toteutettiin lähes täysin digitaalisissa ympäristöissä. Aloitimme hankkeen systeemisen ymmäryksen luomisella ja toimijaverkoston kartoituksella. Lisää ymmärrystä ja haasteista saimme erilaisten yhteiskehittämistyöpajojen ja vuorovaikutustapaamisten kautta. Lisäksi pidimme yhteiskehittämistyöpajat yhteisen tavoitteenasettelun, mission ja vision luomiseksi.

bottom of page