top of page

LÄHESTYMISTAPA

Aikataulun ja haasteen luonteen vuoksi kehittämistyössä päätettiin hyödyntää nopeaa ja tehokasta Design Sprint -ongelmanratkaisu- ja kehittämisprosessia. Kirnun Design Sprint -prosessin avulla pystyimme varmistumaan siitä, että innovointi- ja kehittämistyö voitiin viedä läpi annetussa aikataulussa kiteytettyjen, konkreettisten tuotosten kera.

Kehittämiseen osallistettiin saatavilla olevien organisaatioiden keskeiset toimijat. Varsinainen ongelmanratkaisu-  ja kehittämisprosessi vietiin läpi yhdessä tilaajaorgansiaatioiden kanssa vain kolmen työvuorokauden aikana. 

TULOKSET & TUOTOKSET

”Kirnun Design Sprint oli todella tehokas. Saimme tehtyä muutamassa vuorokaudessa sen mihin meillä olisi normaalisti kulunut kuukausia."
Jyri Wuorisalo, Human Security Finland
”Kirnu veti hyvän ja hallitun sprintin ja osallistui luovaan sisällön tuottamiseen. Puhti oli pois päivien päätteeksi, ainakin mulla – rahalle vastinetta! "
Ilkka Kettunen, Savonia-amk

Kolmessa päivässä saimme yhdessä tilaajan kanssa tuotettua uuden kansainvälisen koulutusohjelman konseptin.  Valmiissa konseptissa kuvattiin koulutusohjelman tarkoitus ja tavoitteet sekä keskeiset sisällöt  kansainvälisine toiminta- ja yhteistyömalleineen ja toimintatapoineen.

Koko koulutuskonseptin kiteytyksenä ja konkreettisena tulosaineistona toimi printtivalmiiksi taitettu ja visualisoitu  ”Sales Deck"-tyyppinen esitemateriaali. Yhteisten kehityspäivien jälkeen tilaajalle luovutettiin lisäksi loppuraportti, jossa kuvattiin käyty Design Sprint -prosessi sisältöineen ja löydöksineen kokonaisuudessaan.

Tilaajalle saatiin tuotettua nopeasti ja tehokkaasti konkreettinen visualisoitu kiteytys uudesta kansainvälisestä koulutuspalvelusta, jota tilaaja pystyi käyttämään niin ulkoisen kuin sisäisen viestinnän ja edelleen kehittämisen apuvälineenä. Kirnun DesignSprint-työpajat auttoi organisaatioita yhteisen näkemyksen löytämisessä, keskeisten strategisten tavoitteiden kiteyttämisessä, palvelun sisällön tuottamisessa sekä prosessin nopeassa eteenpäin viennissä.

Sustainable Housing -koulutusohjelma

Konseptoimme yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Human Security Finlandin kanssa uuden kansainvälisen koulutusohjelman. Kehittämistyössä sovellettiin Design Sprint -prosessia ja prosessin fasilitoi Kirnu Kreativ Oy:n Jukka Kähkönen.

Asiakas | Kumppani

HUMAN SECURITY FINLAND & SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Vuosi

2020

Tavoitteena oli ideoida ja kiteyttää pitkään ajatuksissa ollut uusi kansainvälinen koulutusohjelma kestävän asumisen ja rakentamisen kontekstissa. Työ oli tehtävä nopeasti. Tulokset tuli olla valmiina muutamassa viikossa. Toimeksiantajan mukaan tällaisen prosessin läpikäymiseen oli tapana kulua useita kuukausia, jopa puoli vuotta. 

Kansainvälisen ulottuvuuden lisäksi haastetta ratkaisun laatimiseen lisäsi toimijaverkoston monialaisuus ja -ammatillisuus. Useiden eri toimijoiden resurssien ja aikataulujen huomioiminen sekä heidän panoksensa esiin saaminen tulisi olemaan vaikeaa, mutta ratkaisun kannalta keskeistä.

TAVOITTEET & KEHITTÄMISEN HAASTEET

bottom of page